Apih Cafédrive

Beste Deelnemer,

Ter herinnering sturen we nog even alle informatie van belang voor de APIH-cafédrive.

Zorg dat u bij het ophalen van het loopboekje uw inschrijfnummer  paraat hebt!!

Het aanmelden en afhalen van de loopbriefjes op zaterdag 18 mei vindt plaats in hotel De Weeva, Gedempte Zuiderdiep 8-10, 9711 HG Groningen, (Google Maps.).

Tijdschema voor de dag zelf:
10:00 - 10:30 inschrijven, afhalen loopbriefjes
10:30 Sluiting afhalen loopbriefjes
11:00 Eerste zitting (rondes 1-4)
13:35 - 14:45 Lunchpauze
14:45 Tweede zitting (rondes 5-8)
17:20 Einde laatste ronde
17:30 Aanvang borrel + bekend maken voorlopige uitslag
18:00 Aanvang prijsuitreiking + officiële uitslag

De inschrijving sluit exact om 10:30 uur. Niet afgehaalde loopbriefjes verdelen we daarna onder de reserves. Mocht u dreigen te laat te komen, neemt u dan vooral contact met ons op via het telefoonnummer 06-37330142, dan komen we er samen vast wel uit.

Tip, tijdens het toernooi zijn per ronde verwerkte en in de computer goedgekeurde scores te zien op : frequentiestaten bekijken

Laatste moment mededelingen tijdens de drive
Belangrijke mededelingen van de organisatie vlak voor of tijdens de drive zij vinden zijn op:
apihcafedrive.nl/nieuws

BELANGRIJK Bereikbaarheid:
Tijdens de APIH Cafédrive wordt er aan de weg gewerkt middels de Operatie Ring Zuid. Tijdens deze werkzaamheden zijn grote delen van de zuidelijke ringweg van Groningen afgesloten, wat leidt tot omleidingen en extra reistijd. Voor meer informatie over Operatie Ring Zuid, kijk op www.operatieringzuid.nl en de slimme kaart. Het Groninger verkeersbureau raadt reizigers aan om, indien mogelijk, met het openbaar vervoer naar (de binnenstad van) Groningen te reizen. Hieronder vindt u nog wat algemene tips hoe u bij de Weeva komt.

Gebruik navigatie: Google maps volgt de snel wijzigende situaties
De verkeerssituatie in Groningen Zuid wijzigt snel.  De meeste navigatie programmatuur in auto' s is niet recent genoeg geupdate om deze mutatiesnelheid bij te houden. Alleen google maps werkt de wijzigende situaties op tijd bij. Gebruik daarom in Groningen Google maps voor navigatie.

INFO voor treinreizigers:
Vanuit het Groninger station loopt u in de richting van het Groninger museum. U steekt daar de brug over via de gekleurde brug en loopt dan rechtdoor tot het Gedempte Zuiderdiep. Aan de rechterkant verschijnt daar de Subway. U slaat daar rechtsaf en loopt het Gedempte Zuiderdiep af. Helemaal aan het einde, naast de Albert Heijn, zit vervolgens Restaurant Weeva.  Voor reisinformatie van het OV, raadpleeg www.9292.nl.

INFO voor automobilisten:
Door de wegwerkzaamheden raden we u sterk aan rekening te houden met extra reistijd en dus eerder te vertrekken. Mocht u in verband met de verkeerssituatie liever niet de binnenstad in willen rijden, dan kunt u gebruik maken van de P+R terreinen die rondom de stad liggen. Er zijn P+R terreinen in Hoogkerk, Haren, Kardinge, Reitdiep en Meerstad. Vanaf deze P+R terreinen rijden er regelmatig bussen naar het centrum van Groningen. De bushalte Zuiderdiep stopt in de straat waar de Weeva zich bevindt. Voor meer informatie over de P+R terreinen, kunt u kijken op de site van de gemeente Groningen.

Mocht u dichterbij willen parkeren, dan is de dichtstbijzijnde parkeergarage Q-Park Rademarkt. Deze zit aan de Rademarkt 27 in Groningen. Door de veranderende verkeersomstandigheden raden we u aan om (vooraf) via Google Maps de route naar de garage te bepalen.

De voetgangers uit- en ingang zit in het gebouw van de Albert Heijn. Als u naar buiten loopt, gaat u rechtsaf richting het Gedempte Zuiderdiep. U loopt de Albert Heijn voorbij en vervolgens verschijnt aan de rechterkant Restaurant Weeva, waar u uw loopbriefje kunt ophalen. Gebruikt u de uitgang van de Albert Heijn zelf, dan gaat u rechtsaf. De Weeva zit dan ongeveer 30 meter verderop.

Mocht u nog vragen hebben, dan zijn wij bereikbaar op info@apihcafedrive.nl . Op onze website www.apihcafedrive.nl vindt u verdere contactgegevens voor urgente vragen.

Met vriendelijke groet en Tot ziens op cafédrive!

Namens de ACDC (Mark, Gerben, Sjaak, Reinder, Matthijs, Henk en Ellen)

Volg ons op onze Facebookpagina.

---

Dear tournament participant, 

As a reminder, we will send out all information of importance for the APIH cafe drive, which will take place on Saturday May 18, 2024.

On the day of the event, registration and collection of the walking slips will take place at hotel De Weeva, Gedempte Zuiderdiep 8-10, 9711 HG Groningen. (Google Maps.).

Make sure you have your registration number ready when you pick up the rwalking slips!

Timetable for the day itself:
10:00 - 10:30 Registration, pick up walking slips
10:30 Closing, pick up of walking slips
11:00 First session (rounds 1-4)
13:35 - 14:45 Lunch break
14:45 Second session (rounds 5-8)
17:20 End of last round
17:30 Start of drinks + announce the provisional result
18:00 Award ceremony + official results

Registration closes exactly at 10:30 a.m. We will then allocate unused places to the reserves.
If you are in danger of being late, please contact us on 06-37330142 and we will work it out together.

Tip: During the tournament, you can view the approved and computer-generated scores for each round at : See frequency overviews

Last minute announcements during the drive
Important announcements from the organization just before or during the drive they can be found at: apihcafedrive.nl/nieuws

Accessibility:
During the APIH Cafédrive, road works are being carried out as part of Operation Ring South. These works result in large sections of the southern ring road of Groningen being closed, leading to diversions and additional travel time. For more information about Operation Ring South, visit www.operatieringzuid.nl. The Groningen Traffic Bureau advises travelers, if possible, to use public transportation to travel to (the city center of) Groningen. Below you will find some general tips on how to reach Weeva.

Navigation: Google Maps follows the rapidly changing situation
The traffic situation in the south of Groningen changes rapidly. Most navigation software in cars has not been updated recently enough to keep up with this speed of change. Only Google Maps updates the changing situation in time. So use Google Maps to navigate in Groningen.

INFO for train and bus passengers :
From Groningen station, walk in the direction of the Groningen Museum. Cross the coloured bridge and walk straight on until you reach Gedempte Zuiderdiep. On your right you will see Subway (a restaurant). Turn right and walk down Gedempte Zuiderdiep. At the very end, next to the Albert Heijn, you will find Restaurant Weeva. For public transportation information, please visit www.9292.nl.

INFO for motorists :
Due to the roadworks, we strongly advise you to anticipate extra time for travelling and therefore plan to leave early. If you prefer not to drive into the city centre due to the traffic situation, you can use the Park and Ride (P+R) facilities located around the city. There are P+R facilities in Hoogkerk, Haren, Kardinge, Reitdiep and Meerstad. Regular buses run from these P+R facilities to the centre of Groningen. The Zuiderdiep bus stop is on the street where Weeva is located. For more information about the P+R facilities, please visit the website of the municipality of Groningen.

If you prefer to park closer, the nearest car park is Q-Park Rademarkt. It is located at Rademarkt 27 in Groningen. Due to changing traffic conditions, we recommend that you use Google Maps to plan your route to the car park (in advance).
The pedestrian entrance and exit is in the Albert Heijn building. When you leave the building, turn right into Gedempte Zuiderdiep. You will pass the Albert Heijn and on your right you will see Restaurant Weeva, where you can pick up your running ticket. If you are using the Albert Heijn exit itself, turn right. Weeva is about 30 metres away.

If you have any questions, we are available at info@apihcafedrive.nl. On our website www.apihcafedrive.nl you will find further contact information for urgent questions.

If you cancel after May 14, there will be no refund of the registration fee.

Kind regards and until May 18,

The ACDC (Mark, Gerben, Sjaak, Reinder, Matthijs, Henk en Ellen)

Follow us on Facebook